සනත් ජයසූරියට ක්‍රිකට් සපුරා තහනම්.තරග පාවාදීමේ චෝදනා ඔප්පු වෙයි

0
134

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් තරග පාවාදීම් සම්බන්ධව අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ වාර්තාව මීට සුළු මොහතකට පෙර නිකුත් කරනු ලැබීය.

මාස ගණනාවක සිට කරනු ලැබූ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ පරීක්ෂණයන්හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සනත් ජයසූරියට දඩුවම් ලබා දී තිබේ.

විශේෂයෙන් තණතිලි වෙනස් කිරිම,තරග තීරණ වෙනස් කීරම සහ තරග පවාදීම් සම්බන්ධව චෝදනාව සනත් ජයසූරියට එල්ල වී තිබේ.

ඒ අනූයව වසර දෙකක් සදහා සියලු අන්තර්ජාික ක්‍රිකට් තරග ක්‍රියාකාරකම් සදහා සහභාගී වීම ජයසූරියට තහනම් කිරිමට අයිසිසිය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here