රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හොයන රනිල්ට පක්ෂය තුළින්ම උත්තරයක්..පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෝ??

0
86

රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හොයන රනිල්ට පක්ෂය තුළින්ම උත්තරයක්..පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෝ??

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here